ვაზის სამყნობად ახალი სახსარი და სინოტიეს წინააღმდეგი საშუალება