ნიკა გარსევანიშვილი, ახმეტის ღვინის სახლი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (48)