არჩილ სტეფანიშვილი, მეღვინეობის განვითარება საბჭოთა საქართველოში: 1921-1965 წწ.