მთავრობამ ბევრის მომდურებას ცოტას განაწყენება ამჯობინა